لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 15281
2 آزادگان دخترانه 26999
3 امام حسن مجتبي دخترانه 23828
4 حسامی پسرانه 10582
5 خرد دخترانه 14566
6 شهید رحمانی دخترانه 19798
7 نادره حق شناس دخترانه 17843
8 کمال الملک پسرانه 20319
9 شهید مفتح پسرانه 14776
10 فیضیه پسرانه 13171
11 کارواندیشه پسرانه 15183
12 هاجر دخترانه 14596
13 نيايش دخترانه 23991
14 دانش رایانه پسرانه 7848
15 سوده دخترانه 21095
16 انقلاب اسلامي پسرانه 14422
17 شهید باهنر پسرانه 14621
18 انفورماتیک تهران پسرانه 7712
19 انفورماتیک ایران پسرانه 9541
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 13761