لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 6317
2 آزادگان دخترانه 10533
3 امام حسن مجتبي دخترانه 10045
4 حسامی پسرانه 4812
5 خرد دخترانه 5992
6 شهید رحمانی دخترانه 8782
7 نادره حق شناس دخترانه 7971
8 کمال الملک پسرانه 8423
9 شهید مفتح پسرانه 6859
10 فیضیه پسرانه 5403
11 کارواندیشه پسرانه 3837
12 هاجر دخترانه 5827
13 نيايش دخترانه 8311
14 دانش رایانه پسرانه 2298
15 سوده دخترانه 6401
16 انقلاب اسلامي پسرانه 5660
17 شهید باهنر پسرانه 5823
18 انفورماتیک تهران پسرانه 2321
19 انفورماتیک ایران دخترانه 2219
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 5601